Juhtimissüsteem

SOL BALTICS OÜ POLIITIKA 

Oleme ettevõtlusvaimu kandev ja oma tegevuses klientide vajadustest lähtuv teenindusfirma. Meie ülesandeks on pakkuda teenuseid ja arendada oma tegevust viisil, mis kõige paremini aitab meie kliente oma põhitegevusele keskenduda. Tehes seda kliendi ja keskkonna sõbralikult ning hoolides oma töötajatest. Selle eesmärgi saavutamiseks ootame, et iga SOL-i töötaja annaks oma panuse.

SOL tagab kõigile oma töötajatele seadustega ettenähtud töökeskkonna kvaliteedi enda hallatavates asukohtades. Klientide objektidel puudub SOL-il sageli õigus seda muuta. Küll aga teeb SOL kõik selleks, et oleks tagatud töökeskkonna nõuetekohasus ja võtab tarvitusele seadusega lubatud abinõud negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Me pöörame oma tegevuse käigus tähelepanu inimese töövõime säilitamisele ning püüame saavutada tööõnnetuste ärahoidmist ja nende arvu vähendamist. Selle eesmärgi saavutamiseks teeme koostöös oma töötajate ja klientidega parendades tööohutust, identifitseerides võimalikud ohud ning hinnates nende ulatust. Selleks viime läbi riskianalüüse kõikidel kliendiobjektidel ning rakendame oma õiguste ja volituste ulatuses meetmeid riskide optimeerimiseks. Koolitame oma töötajaid ergonoomiliste töövõtete osas ja tagame isikukaitsevahendite olemasolu.

SOL kohustub oma tegevust pidevalt parendama ning vähendama keskkonnamõjusid. Me hangime keskkonna seisukohalt parima võimaliku saadaoleva tehnika mõistliku hinna eest. Meie eesmärgiks on kasutada loodusvarasid ja energiat selliselt, et tarbimine ja heitmed jääksid minimaalseks. Me sorteerime jäätmeid ja püüame omalt poolt jäätmete koguseid vähendada. Võimalusel ja kliendi nõusolekul kasutame Ecolabel’i ja Põhjamaade Luigemärgiga kemikaale.

Õpetame, nõustame ja julgustame oma töötajaid töötama oma vastutust teadvustades ning oma tegevust keskkonna küsimustes parendama. Me kasutame dosaatorsüsteeme, mis võimaldaksid jälgida meie kemikaali ja vee kasutamist. Propageerime kemikaalivaba puhastust, kui see on mõistlik ja võimalik. Samu põhimõtteid propageerime ka oma klientidele. Kasutame eelniisutatud koristusmeetodeid vee tarbimise vähendamiseks.

Kõikides oma tegevustes lähtume seaduse ja huvitatud osapoolte, ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi, ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi ning OHSAS 18001:2007 Töötervishoiu- ja ohutuse juhtimissüsteemi nõuetest.

SOL Baltics OÜ juhtkond

05.06.2017