Tietosuojakäytäntö

JOHDANTO

Paremman asiakaspalvelun takaamiseksi SOL Baltics OÜ (jäljempänä SOL) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä tietosuojakäytäntö) ja henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan lainsäädännön periaatteiden mukaisesti.

Tietosuojakäytännön tavoitteena on selvittää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin SOL kerää ja millaiset ovat SOL:in asiakkaiden oikeudet koskien heidän henkilötietojen käsittelyä SOL:in toimesta. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske eikä suojaa nimettömien tietojen eikä oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on henkilötietojen käsittelystä vastaava oikeushenkilö, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät.

Rekisterinpitäjä: SOL Baltics OÜ

Yritystunnus: 10419987

Osoite: Telliskivi 61b, 10412 Tallinna

Yhteystiedot: +372 6 771 551, sol@sol.ee

Henkilötietojen käsittelijät

Palvelun tarjoamisen ja toimittamisen yhteydessä SOL voi käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa ja välittää niille henkilötietoja (esimerkiksi kuriiripalvelun tarjoamiseksi). Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, laitos tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän (SOL) lukuun. SOL ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos tietojen paljastamisen velvollisuus johtuu laista, on tarpeen sopimuksen täyttämiseen tai jos kyseinen henkilö on antanut luvan siihen.

KANTA-ASIAKASOHJELMA

Tässä tietosuojakäytännössä kanta-asiakasohjelma tarkoittaa SOL:in kanta-asiakasohjelmaa Virossa ja kanta-asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka osallistuu ohjelmaan. SOL:in kanta-asiakkailla on kanta-asiakasohjelman puitteissa mahdollisuus saada kanta-asiakasetuja tai tarjouksia erilaisista SOL:in palveluista. Asiakas liittyy kanta-asiakasohjelmaan hakemuksen perusteella, jonka voi täyttää SOL:in verkkosivuilla (https://www.pesumaja.ee/registreeri-pusikliendiks/) tai SOL:in pesuloissa paikan päällä.

SOL käsittelee kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden henkilötietoja kanta-asiakasrekisterissä, jonka tavoitteena on asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen ID-kortilla ja kanta-asiakkaille suunnattujen palveluiden tarjoaminen edullisin ehdoin.

Kanta-asiakasrekisteriin tallennetaan rekisteröintilomakkeelta saadut asiakkaan henkilötiedot tai asiakkaan myöhemmin päivittämät tai korjaamat tiedot. Kanta-asiakasrekisteriin tallennetaan myös kanta-asiakkaiden suorittamat rekisteröidyt ostot, kohdistaakseen tarkemmin suoramarkkinointia. Ostojen rekisteröinti tapahtuu ID-kortin rekisteröimisen kautta oston tekemisen yhteydessä.

SOL:in käsittelemät henkilötietojen ryhmät on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä. Kanta-asiakkaiden eli rekisteröityjen suhteen ovat voimassa tämän tietosuojakäytännön mukaiset rekisteröidyn oikeudet.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERIAATTEET

SOL käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti:

 • Läpinäkyvyys – SOL käsittelee asiakkaiden henkilötietoja oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi ja ainoastaan silloin, jos siihen on laillinen oikeus.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus – SOL kerää henkilötietoja ainoastaan tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Emme käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole alkuperäisen tarkoituksen mukainen, paitsi jos se perustuu lakisääteisiin syihin tai asiakkaan lupaan.
 • Tietojen minimointi – SOL tekee parhaansa varmistaakseen, että SOL:in käsittelemät henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.
 • Täsmällisyys – SOL:in tavoitteena on taata, että keräämänsä henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
 • Säilytyksen rajoittaminen – SOL säilyttää henkilötietoja muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. SOL käsittelee ja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti; sitovien sopimusten tai oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.
 • Luottamuksellisuus – SOL käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä.
 • Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja – SOL ottaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien sovellusten, palvelujen ja tuotteiden kehityksessä, hankinnassa ja käytössä huomioon henkilötietojen suojaamisen tarpeet.

SOL pitää luottamuksellisina kaikki hallussaan olevat henkilötiedot ja suojaa asiakkaidensa henkilötietoja laittomalta tai luvattomalta käytöltä tehokkaiden turvatoimien avulla, muun muassa tietotekniset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • Asiakkaalla on oikeus pyytää SOL:ilta pääsyä hänen henkilötietoihinsa, joita SOL käsittelee.
 • Mikäli asiakas havaitsee, että henkilötietonsa eivät ole ajantasaisia, ovat virheellisiä tai tarvitsevat oikaisua, hän voi kääntyä SOL:in puoleen tietojensa oikaisemiseksi tai päivittämiseksi.
 • Asiakkaalla on oikeus kääntyä SOL:in puoleen ja pyytää tietojensa poistamista. SOL poistaa tiedot asiakkaan pyynnöstä, paitsi tapauksissa, jos SOL:illa on lakisääteisiä perusteita henkilötietojen jatkokäsittelyyn.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää SOL:ilta henkilötietojensa käsitteleminen. Tämän jälkeen SOL saa vain säilyttää olemassa olevat henkilötiedot, mutta ei enää käsitellä niitä.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää SOL:ia siirtämään henkilötietonsa jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa. Siinä tapauksessa SOL lopettaa kyseisten henkilötietojen käsittelyn, paitsi tapauksissa, jos ao. käsittelyyn on pakottavia laillisia syitä.
 • Jos herää epäily, ettei henkilötietojen käsittelyssä ole noudatettu lainsäädännön vaatimuksia, asiakkaalla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (Virossa Andmekaitse Inspektsioon).
 • Jos henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, kyseisellä henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, ilmoittamalla asiasta SOLi:ille.

SOL:in puoleen voi kääntyä sähköpostitse sol@sol.ee.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

 • SOL käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 • Myyntitoiminta ja siihen liittyvät lisäpalvelut;
 • Markkinointi, suoramarkkinointi, kanta-asiakasetujen tarjoaminen ja kampanjoiden järjestäminen;
 • Tietojen analysointi markkinointitarkoituksiin;
 • Laskutus ja asianmukainen kirjeenvaihto asiakkaiden kanssa.

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT

SOL käsittelee rekisteröityjen osalta seuraavia tietoryhmiä:

 • etu- ja sukunimi;
 • henkilötunnus;
 • puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katuosoite (jos käytetään kuriiripalvelua);
 • tiedot asiakkaan ostoista;
 • muut tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai palvelun tarjoamiseksi tai jotka asiakas on vapaaehtoisesti luovuttanut SOL:ille.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittely SOL:in toimesta perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin.

Sopimus

SOL käsittelee asiakkaan henkilötietoja, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, esimerkiksi palvelun toimittamiseksi.

Suostumu

Kanta-asiakas- ja kampanjatarjousten lähettämiseksi SOL käsittelee asiakkaiden henkilötietoja suostumuksen perusteella.

Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot ovat tiukemmat. Jos lapsi on alle 16 vuotta, hänen henkilötietojen käsittely on lainmukaista vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen.

PROFILOINTI JA MARKKINOINTI

Profilointi tarkoittaa SOL:issa henkilötietojen automatisoitua käsittelyä missä tahansa muodossa, johon liittyy henkilötietojen käyttö tiettyjen rekisteröidyn henkilökohtaisten seikkojen arvioimiseksi. SOL käyttää profilointia esimerkiksi asiakkaiden kulutustottumusten analysointiin markkinointi- ja myyntitarkoituksissa. Profiloinnin tuloksena SOL tekee asiakkailleen suunnattuja palvelutarjouksia. SOL käyttää erilaisia profilointitapoja. Esimerkiksi tarjousten tekeminen iän pohjalta (asiakkaat jaetaan ikäryhmiin) tai aiempien ostosten pohjalta (tarjous koskee asiakkaan eniten ostamia palveluita).

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus esittää vastalause tällaiselle käsittelylle milloin tahansa. Esimerkiksi jos SOL lähettää asiakkaalle erilaisia tarjouksia sisältävän uutiskirjeen tai tekstiviestin eikä asiakas halua jatkossa enää saada tällaisia viestejä, niin hän ilmoittaa luopumisestaan SOL:ille. Halutessaan hän voi uudistaa uutisviestien tilauksen milloin tahansa.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN

SOL pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Siksi tätä tietosuojakäytäntöä tarkistetaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään siihen muutoksia. Tämän tietosuojakäytäntöön muutoksista ilmoitetaan SOL:in verkkosivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, jotka liittyvät tietosuojakäytäntöömme tai tietojesi suojaan, toivomme, että otat meihin yhteyttä osoitteessa privacy@sol.ee.