SOL Balticsi personalipoliitika õppijasõbralikkust tunnustati täiskasvanud õppija nädalal

13. oktoober 2020

SOL Baltics viimane personaliarendusprogramm – SOL IN sisseelamisprogramm uutele töötajatele, juhendab Evely Gorobinski

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames pälvis SOL Baltics Tallinna õppijasõbraliku tööandja 2020 eripreemia ettevõttena, kes teadlikult loob oma töötajatele organisatsioonisiseseid arengu- ja karjäärivõimalusi, toetab individuaalseid karjääriteid nii täienduskoolituste kui arendavate lisaülesannete kaudu ning on ametit väärtustav tööandja.

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse juhatuse liikme Sigrid Aruväli sõnul väärib SOL Baltics esiletõstmist kui suurepärane näide elukestva õppe põhimõtteid elluviivast ettevõttest.
“SOL kaasab ja loob õppimis- ning arenguvõimalusi väga erinevatele sihtgruppidele noortest vanemaealisteni. Tunnustust väärib töö vähenenud töövõime ja erivajadustega inimeste kaasamisel, laialdane osalemine erinevates koostöövõrgustikes ning aktiivne panus haridusasutuste töösse,” ütles Aruväli, kes SOL Balticsi õppijasõbraliku tööandja nominendiks esitas.

“Ettevõte on võtnud eesmärgiks panustada vähemalt 2 protsenti oma käibest töötajate arengusse ning personali kompetentside arendamine on olulisel kohal ettevõtte strateegiates. 90 protsenti meie juhtidest ja spetsialistidest omab kutsetunnistust,” ütles SOL Balticsi Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski.

SOL Baltics finantseerib 100 protsenti oma töötajate kutseõppest ning kutse omandamise kuludes. Juhid julgustavad töötajaid leidma endale erinevaid arenguvõimalusi – lugema artikleid, osalema erinevates töötubades, seminaridel ja koolitustel. Ettevõttes on käivitunud sisekoolitused, mis toetavad seal töötavate inimeste enesetäiendust ja karjäärivõimalusi.

“2019. aasta sügisel pakkusime töötajatele võimalust kandideerida siseaudiitori koolitusprogrammi ning täna toimetab SOL Balticsis 10 siseaudiitorit, kes selle programmi läbisid ning muu hulgas omandasid kolme ISO standardi põhised teadmised. 2020. jaanuaris alustas uus ettevõttesisene väljaõppeprogramm sisekoolitajate, sellest võimalusest haaras kinni 11 töötajat,” selgitas ettevõtte personali- ja kvaliteedijuht.

Evely Gorobinski sõnul tasub töötajate kompetentside järjepideva arendamine end ära: “Näeme tulemusi klientide rahulolus, mida igakuiselt monitoorime. Kasvanud on ka töötajate rahulolu ja soovitusindeks, mis näiteks kontoritöötajate ja juhtide seas oli 2020. aasta maikuus 76 punkti.”
Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena panustab SOL Baltics teadlikult erinevate ühiskonnagruppide tööhõivesse. “Anname noortele esimese töökogemuse, leiame sobiliku töö vanemaealistele, sh riigikeelt mittevaldavatele, toetades neid mitmekülgse tööalase väljaõppega. Koostöös Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega tutvustame erivajadustega noortele puhastusteenindaja eriala töö sisu ja töövõimalusi ning loome vähenenud töövõimega inimestele töötamiseks sobiva keskkonna ja toetame neid väljaõppega inimeste erivajadusest lähtuvalt,” rääkis Evely Gorobinski.

Loe lisaks täiskasvanud õppija nädala kohta http://www.andras.ee/et/taiskasvanud-oppija-nadal-ton

Vaata tunnustust SIIT.

Lisainfo:

Evely Gorobinski
SOL Baltics Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht
evely.gorobinski@sol.ee
www.sol.ee

Meediakajastused:

https://www.personaliuudised.ee/uudised/2020/10/15/tallinna-oppijasobraliku-tooandja-2020-eripreemia-palvis-sol-baltics