Miks ja kuidas hooldada hoone küttesüsteeme?

03. aprill 2019

Küttesüsteemi hooldus sisaldab kõiki tegevusi küttesüsteemi ettevalmistamiseks ja valmisolekuks külmaperioodiks. Järgnevalt toome välja, milleks ja kuidas on vaja hooldada küttesüsteeme, mida tuleb hooldustegevuste käigus tähele panna ning kuidas hoitud ja hooldatud küttesüsteem mõjutab hoone sisekliimat.

Hoone hea sisekliima tagatakse kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide abil. Küttesüsteem varustab hoonet soojusega.

Üldlevinud praktika kinnisvara korrashoiu valdkonnas on see, et küttesüsteemi hooldatakse paar korda aastas. Kindlasti võib küttesüsteemi kontrollida ja vaadelda ka tihedamini.

Hooldus puudutab eelkõige soojussõlme seadmete kontrolli ja diagnostikat (pumbad, reguleerklapid, regulaatorid või/ja kontrollerid, temperatuuri andurid, manomeetrid jne).

Tavaliselt reguleeritakse küttesüsteemi pealevoolu temperatuuri vastavalt välisõhu temperatuurile. Välisõhu temperatuuri muutusega, mida mõõdab välistemperatuuri andur, muudab soojasõlm ka süsteemi antava soojuskandja temperatuuri. Seega on väga tähtis, et kõikvõimalikud süsteemi andurid ja automaatika oleks süsteemselt kontrollitud ning seadistatud selliselt, et tagada kütte- ja soojavee süsteemide efektiivseim režiim.

Peab olema kindel, et küttesüsteemi pumpade ja automaatika elektrivarustuse süsteem on kontrollitud ja vastab nõuetele. See tagab küttesüsteemi lakkamatu ja laitmatu toimimise ning kuluefektiivsuse.

Hooldustegevuse käigus kontrollitakse ka soojusemõõtja ja täitevee mõõturite näitajaid ning teostatakse kulude analüüs. Täitevee mõõtur näitab, mis koguses on küttesüsteemi lisatud soojuskandjat ehk vett. Pidev rõhu langus süsteemis võib tähendada võimalikku leket torustikus.

Väga tähtis on kontrollida ja hoida töökorras kaitseklappe ning paisupaaki. Klappide eesmärgiks on hoida küttesüsteemi rõhud normi piires, tagamaks süsteemi probleemideta töö. Kaitseklapp rakendub ja eraldab üleliigse rõhu, mis koguneb süsteemi ning võib kahjustada süsteemi ja selle terviklikkust.Paisupaak on ette nähtud küttevee termilise paisumise kompenseerimiseks ja süsteemi rõhu tasakaalustamiseks. Süsteemi töötamise ajal on soovitatav perioodiliselt kontrollida paagi vasturõhku ning vajadusel lisada õhku. Vähemalt kord kuue kuu jooksul on soovitatav kontrollida paisupaagi eelrõhu vastavust nõuetele ja vajadusel eelrõhk taastada.

Hooldustegevuste käigus teostatakse ka torustiku, ühenduskohtade jmt visuaalne kontroll ja vajadusel korrastamine, tagamaks lekete puuduse ning süsteemi korrapärase töö. Ka torustikul olev soojusisolatsiooni terviklikkus ei ole vähetähtis. Vigastatud või purunenud isolatsioon on esimeseks soojusenergiakao tekitajaks.

Ehitusseadustik sätestab, et ehitise kasutusea ajal tuleb tagada ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik korrashoid. Asjatundlikkuse eelduseks on tegevuse eripärale vastavad teadmised ja oskused. Nõuded ehitise korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist. Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, ei ole hooldusjuhendi olemasolu kohustuslik. Hooldusjuhendi olemasolu või hooldusjuhendis sätestatud toimingute ja nõuete järgimine ei välista omaniku vastutust ehitisest tulenevate ohtude korral.

Eeltoodust tulenevalt ja võttes arvesse, et iga tehnosüsteemi, sealhulgas küttesüsteeme, on mõistlik lasta kontrollida ning hooldada asjatundjal, kelle töötajad läbivad pidevalt erialalisi koolitusi ning omavad pikaajalisi kogemusi nimetatud valdkonnas. Sellega on tagatud muretu tunne, et hoolikalt valitud koostööpartner hoiab süsteemid korras.

Tehnosüsteemide hoolduskava koostamisel arvestatakse kliendi eripära ja soove, jälgides süsteemide/seadmete tootjapoolseid juhendeid, soovitusi ja kindlasti seadusandlusest tulenevaid nõudeid.

SOL Baltics OÜ tehnohooldusosakonna koolitatud spetsialistid tegelevad igapäevaselt lisaks küttesüsteemide hooldusele ka ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide, elektripaigaldise ning mitmete teiste hoone tehnosüsteemide hooldusega. SOL klientideks on erinevate tegevusaladega asutused, kus hooldusteenust vajav pind varieerub mõnest ruutmeetrist mitmetele tuhandetele.

Kajastused meedias:  City24.ee