TÖÖTAJAD

Lapstööjõud

Me ei värba lapsi vanuses alla 15. eluaasta. Kui lapsele on kindlustatud õigus haridusele, vabale ajale, puhkusele ja perekonnaelule, võib teha üksikuid erandeid tingimusel, et need on selgelt lapse parimates huvides.

Sunniviisiline töö

Me ei rakenda ega värba inimesi tööle nende vaba tahte vastaselt ega nõua töötajatelt tööle asumisel isikut tõendavate dokumentide tagatiseks jätmist.

Ühinemisvabadus

Me tunnustame töötajate õigust olla (või keelduda olemast) ametiühingute liikmed ning esindatud kollektiivlepingutes.

Tööaeg

Me peame kinni oma töötajate töö korraldamisel töö- ja puhkeaega reguleerivatest seadustest.

Töötasu

Me tagame, et meie töötajatele makstakse õiglast töötasu. Töötasu maksud tasume ning ületunnitöö hüvitame vastavalt õigusaktide nõuetele.

Töötajate kohtlemine ja diskrimineerimise keelamine

Me kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ja õiglaselt. Me ei aktsepteeri ahistamist või diskrimineerimist mitte üheski vormis. Tunnustame, austame ja järgime diskrimineerimist keelavaid põhimõtteid, nagu diskrimineerimine rassi, nahavärvi, soo, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, perekonnaseisu, raseduse, vanemliku staatuse, usutunnistuse, poliitiliste vaadete, rahvuse, etnilise tausta, sotsiaalse päritolu, ühiskondliku staatuse, põliselanike staatuse, puude, vanuse, ametiühingusse kuulumise või töötajate esindatuse osas.

Me ei salli, toeta ega propageeri psühholoogilist, füüsilist, seksuaalset või verbaalset väärkohtlemist, hirmutamist, ähvardamist ega ahistamist.

Isikuandmete kaitse tagamine

Me kogume, töötleme ja säilitame töötajate, klientide või muude sidusrühmade isikuandmeid ainult vastavalt sellekohastele õigusaktidele.